Algemene voorwaarden Rederij Dijkhuizen VOF (dummy)

De voorwaarden van Rederij Dijkhuizen VOF zijn hier onder vermeld. Indien u deze wilt downloaden klikt u hier. De voorwaarden voor het CBRB kunt u hier downloaden Artikel 1 – Definities Onder de navolgende begrippen wordt in de algemene voorwaarden en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan. De Rederij: De vennootschap onder firma Rederij Dijkhuizen VOF, gevestigd en kantoorhoudende te Vlissingen aan de Burgemeester van Woelderenlaan 2, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden, alsmede de vennoten van de Rederij, haar werknemers en hulppersonen. Klant: De natuurlijk- of rechtspersoon die ten behoeve van zichzelf of een of meerdere gasten aan de Rederij verzoekt om een aanbod terzake diensten te doen en/of die ten behoeve van zichzelf of een of meerdere gasten met de Rederij een overeenkomst terzake diensten heeft gesloten. Gast: De natuurlijk- of rechtspersoon aan wie de Rederij op grond van een overeenkomst tussen de Rederij en de klant feitelijk diensten verleent dan wel feitelijk van diensten gebruik maakt. Diensten: Alle zaken en diensten, zowel afzonderlijk als tezamen, die de Rederij aanbiedt en verleent, ondermeer bestaande uit het al dan niet volgens een dienstregeling over water vervoeren van personen en hun bagage en/of andere zaken en het verstrekken van dranken en spijzen; Faciliteiten: De zaken waarvan de Rederij gebruik maakt bij het verrichten van diensten, waaronder de schepen en de kassa’s van de Rederij. Overeenkomst: De overeenkomst tussen De Rederij en de klant ter zake diensten. Bevestiging: De schriftelijke of via electronische wijze door de Rederij aan de klant verstrekte mededeling waarin de inhoud van de overeenkomst is vastgelegd.  Artikel 2 – Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Rederij en elke overeenkomst die tussen de Rederij en een klant wordt gesloten, tenzij bij het aanbod of de overeenkomst van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk is afgeweken. 2.2 Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts geldig indien zij schriftelijk tussen de Rederij en de klant wordt overeengekomen. Werknemers van de Rederij mogen géén aanbod doen waarvan de inhoud in strijd is met deze algemene voorwaarden, noch een overeenkomst sluiten waarvan de inhoud in strijd is met deze algemene voorwaarden, behoudens dan na daartoe schriftelijk verstrekte volmacht van de directie van de Rederij. 2.3 Indien stijdigheid bestaat tussen de met de Rederij gesloten overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de CBRB Personenvervoercondities, prevaleert de overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden boven de CBRB Personenvervoercondities. Artikel 3 -Totstandkoming van een overeenkomst 3.1 De presentatie door de Rederij van door haar geleverde diensten en de daarbij genoemde prijzen, in of nabij haar faciliteiten, op haar website en/of op andere wijzen en plaatsen, is geen aanbod om terzake deze diensten een overeenkomst aan te gaan, maar een uitnodiging aan de klant om de Rederij te bewegen aan de klant een aanbod te doen. 3.2 De rederij is te allen tijde gerechtigd om het doen van een aanbod achterwege te laten, ondermeer doch niet uitsluitend indien drukte in de faciliteiten of andere de faciliteiten betreffende omstandigheden daartoe aanleiding geven, of indien persoonlijke omstandigheden de klant betreffende daartoe aanleiding geven. Een aanbod van de Rederij om diensten te verlenen is altijd vrijblijvend. 3.3 De Rederij is bij de formulering van het aanbod gerechtigd om zonder opgave van redenen af te wijken van gepresenteerde diensten en/of prijzen en daarnaast aanvullende voorwaarden of betaling van een waarborgsom te bedingen. 3.4 Elk door de Rederij gedaan aanbod kan door de Rederij te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden herroepen. Ook een reeds door de klant aanvaard aanbod kan door de Rederij worden herroepen, mits de herroeping onverwijld na de aanvaarding geschiedt. 3.5 De totstandkoming van een overeenkomst tussen de Rederij en de klant kan alleen op de navolgende wijzen geschieden: a) Doordat de klant bij een faciliteit aan de Rederij aangeeft diensten te willen afnemen en de Rederij aangeeft deze diensten aan de klant te willen verlenen. Indien de overeenkomst op deze wijze tot stand komt, geldt de kassabon of het door de Rederij aan de klant afgegeven vervoersbewijs als bevestiging. b) Doordat de klant op door de Rederij al dan niet op elektronische wijze uitgegeven formulieren aangeeft bepaalde diensten te willen afnemen, dit formulier per post, telefax of email ter kennis van de Rederij brengt en de Rederij aan de klant een bevestiging heeft verstrekt. c) Doordat de Rederij aan de klant schriftelijk een aanbod heeft gedaan tot levering van bepaalde diensten en de klant dit aanbod heeft aanvaard. Indien aanvaarding schriftelijk heeft plaatsgevonden, ontstaat de overeenkomst op het moment dat de Rederij de schriftelijke aanvaarding heeft ontvangen. Indien aanvaarding mondeling heeft plaatsgevonden, ontstaat de overeenkomst op het moment dat de Rederij de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.  Artikel 4 – Verplichtingen van De Rederij 4.1 De Rederij zal zich inspannen om de overeengekomen diensten aan de klant te verlenen op de voor de Rederij gebruikelijke wijze, naar beste inzicht en vermogen. 4.2 De Rederij is ontslagen uit haar verplichtingen uit de overeenkomst indien: – de klant zijn verplichtingen uit de wet, de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de huisregels en/of algemene regels van moraal en fatsoen niet of niet geheel nakomt. – er sprake is van een situatie van overmacht. 4.3 Als overmacht wordt, naast de situaties als bedoeld in artikel 6:75 BW, tevens bedoeld iedere aan de zijde van De Rederij of aan de zijde van derden opgekomen onvoorzienbare omstandigheid die met zich brengt dat nakoming van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de Rederij kan worden verlangd. 4.4 Als overmacht wordt, naast de situaties als bedoeld in artikel 6:75 BW, tevens bedoeld zodanige gesteldheid van de vaarweg of andere omstandigheden de vaart betreffende, de weersgesteldheid daaronder begrepen, die mede doch niet uitsluitend in het belang van de veiligheid eisen of rechtvaardigen dat de Rederij wijziging brengt in de nakoming van haar verplichtingen, het vaarschema daaronder begrepen, en/of die met zich brengen dat nakoming van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de Rederij kan worden verlangd.  Artikel 5 – Financiële verplichtingen van de klant 5.1 De klant is verplicht de overeengekomen bedragen aan De Rederij te betalen. De wijze van betaling en het tijdstip waarop betaald dient te worden, is afhankelijk van de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt: a) Bij overeenkomsten als bedoeld onder 3.5 onder a) dient betaling terstond en ineens plaats te vinden bij de kassa van de faciliteit waar de dienst wordt verleend. b) Bij overeenkomsten als bedoeld onder 3.5 onder b) en c) ontvangt de klant van de Rederij een factuur. De klant is verplicht het gehele factuurbedrag ineens en zonder dat de klant recht heeft op verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum aan de Rederij te betalen. Indien het factuurbedrag in rekening is gebracht bij wege van voorschot als bedoeld in artikel 5.2 van deze voorwaarden, dient betaling in elk geval te hebben plaatsgevonden voor de overeengekomen datum waarop De Rederij de dienst krachtens de overeenkomst had dienen te verlenen 5.2 De Rederij heeft het recht om aan de klant een voorschot op het door de klant op grond van de overeenkomst aan de Rederij verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt het voorschot 50% van het door de klant op grond van de overeenkomst aan de Rederij verschuldigde bedrag. 5.3 De klant kan de overeenkomst met inachtneming van het hierna volgende eenzijdig beëindigen, hetgeen onverlet laat dat deze beëindiging een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst oplevert. De beëindiging dient te geschieden door middel van een van een schriftelijke mededeling. Aan een mondelinge mededeling kan de klant geen rechten ontlenen. 5.4 Indien de in artikel 5.3 genoemde schriftelijke mededeling door de Rederij wordt ontvangen op een moment gelegen meer dan 14 dagen voor de overeengekomen datum waarop de Rederij de dienst krachtens de overeenkomst had dienen te verlenen, is de klant 50% van het totaal overeengekomen bedrag verminderd met het overeengekomen bedrag ter zake de verstrekking van dranken en spijzen verschuldigd, vermeerderd met elk bedrag dat de Rederij reeds aan derden verschuldigd is geworden ter uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst. Voor zover de klant het alsdan verschuldigde bedrag nog niet of niet geheel heeft voldaan, is de klant gehouden het restant binnen 14 dagen na de datum van de mededeling te voldoen. Indien de klant reeds meer heeft voldaan dan waartoe de klant gehouden is, wordt het meerdere door de Rederij aan de klant gerestitueerd binnen 14 dagen nadat de klant daarop aanspraak maakt. 5.5 Indien de in artikel 5.3 genoemde schriftelijke mededeling door de Rederij wordt ontvangen op een moment gelegen minder dan 14 dagen maar meer dan 6 dagen voor de overeengekomen moment waarop de Rederij de dienst krachtens de overeenkomst had dienen te verlenen, is de klant het gehele overeengekomen bedrag verminderd met het overeengekomen bedrag ter zake de verstrekking van dranken en spijzen verschuldigd, vermeerderd met elk bedrag dat de Rederij reeds aan derden verschuldigd is geworden ter uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst. Voor zover de klant het alsdan verschuldigde bedrag nog niet of niet geheel heeft voldaan, is de klant gehouden het restant binnen 14 dagen na de datum van de mededeling te voldoen. 5.6 Indien de in artikel 5.3 genoemde schriftelijke mededeling door de Rederij wordt ontvangen op een moment gelegen minder dan 14 dagen maar meer dan 6 dagen voor de overeengekomen moment waarop de Rederij de dienst krachtens de overeenkomst had dienen te verlenen, is de klant het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd. Voor zover de klant het alsdan verschuldigde bedrag nog niet of niet geheel heeft voldaan, is de klant gehouden het restant binnen 14 dagen na de datum van de mededeling te voldoen. 5.7 Indien de klant op de overeengekomen datum de Rederij niet in staat stelt om haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, bijvoorbeeld doordat de klant en/of een of meerdere gasten niet op het overeengekomen tijdstip en/of op de overeengekomen locatie verschijnen (no-show), is de klant het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd. Voor zover de klant het alsdan verschuldigde bedrag nog niet of niet geheel heeft voldaan, is de klant gehouden het restant binnen 14 dagen na de datum van de mededeling te voldoen. 5.8 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in verzuim, zonder dat enige verdere ingebrekestelling zal zijn vereist. 5.9 Vanaf het moment dat de klant in verzuim verkeert, is de klant over het onbetaald gebleven bedrag per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke handelsrente verschuldigd. 5.10 Vanaf het moment dat de klant in verzuim verkeert, is de klant gehouden tot vergoeding van alle kosten, buitengerechtelijk en gerechtelijk, die de Rederij maakt om tot betaling te komen.  Artikel 6 – Overige verplichtingen van de klant 6.1 De klant is gehouden om de aanwijzigingen die door of namens de Rederij zijn gegeven stipt op te volgen. 6.2 Indien de klant handelt in strijd met de bepalingen uit de gesloten overeenkomst of de aanwijzingen die door of namens de Rederij zijn gegeven, dan wel handelt in strijd met algemene regels van moraal en fatsoen, is De Rederij gerechtigd om de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen en de klant uit de faciliteiten te (laten) verwijderen, zonder dat De Rederij alsdan gehouden is om door de klant betaalde bedragen aan de klant te restitueren.  Artikel 7 – Aansprakelijkheid 7.1 Het betreden van de faciliteiten en het zich laten verlenen van diensten is geheel voor eigen risico. 7.2 De Rederij is niet aansprakelijk voor schade die de klant heeft geleden, lijdt en/of nog zal lijden in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door De Rederij. 7.3 De Rederij is niet aansprakelijk voor schade die de klant heeft geleden, lijdt en/of nog zal lijden in verband met een door De Rederij begane onrechtmatige daad. 7.4 De Rederij is niet aansprakelijk voor schade die de klant heeft geleden, lijdt en/of nog zal lijden als gevolg van handelen of nalaten van derden, andere klanten en/of gasten van de Rederij daaronder gerekend. 7.5 Indien een derde schade heeft geleden, lijdt en/of nog zal lijden als gevolg van handelen of nalaten van de klant, en de derde stelt de Rederij aansprakelijk voor deze schade, is de klant gehouden de Rederij te vrijwaren. 7.6 Indien en voor zover De Rederij aansprakelijk mocht zijn voor schade die de klant heeft geleden, lijdt en/of nog zal lijden, is de verplichting tot vergoeding van deze schade beperkt tot primair een bedrag gelijk aan het geldelijk belang van de tussen de Rederij en de klant gesloten overeenkomst, subsidiair (voor het geval na te melden uitkering hoger is) het door de verzekeraar van de Rederij of enige derde aan de Rederij ter zake deze schade gedane uitkering. 7.7 Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover dit ter vrije bepaling van partijen staat.  Artikel 8 – Verhouding Klant-Gast en verplichtingen van de klant dienaangaande 8.1 Daar waar in een overeenkomst, de algemene voorwaarden en de huisregels over klant wordt gesproken, dient daar waar mogelijk tevens gast te worden begrepen. 8.2 Het is de uitdrukkelijke bedoeling van De Rederij dat hetgeen waartoe de klant verplicht is uit hoofde van de tussen De Rederij en de klant gesloten overeenkomst, de algemene voorwaarden en de huisregels, tevens gelden voor de gast. Het is eveneens de uitdrukkelijke bedoeling van De Rederij dat hetgeen is gesteld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden aangaande aansprakelijkheid, tevens gelden voor de gast. Het is daarom de verplichting van de klant om ervoor zorg te dagen dat de gast kennis neemt en kennis heeft van al hetgeen is vermeld in de met de klant gesloten overeenkomst, de algemene voorwaarden en de huisregels. De klant dient er tevens voor zorg te dragen dat de gast zich overeenkomstig de met de klant gesloten overeenkomst, de algemene voorwaarden en de huisregels gedraagt. 8.3 De Rederij heeft het recht om, vooraleer zij de met de klant overeengekomen dienst feitelijk aan de gast verleent, de gast schriftelijk te laten verklaren dat de gast de verplichtingen uit de met de klant gesloten overeenkomst, de algemene voorwaarden en de huisregels zal naleven. Indien de gast weigert die verklaring af te geven, heeft De Rederij het recht om de verplichtingen uit de overeenkomst aangaande de betreffende gast op te schorten. 8.4 De klant vrijwaart De Rederij tegen elke aanspraak van de gast.  Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 9.1 Op alle met De Rederij gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 9.2 Geschillen aangaande de overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij het een geschil betreft waar partijen geen keuze voor een bevoegde rechter kunnen maken; alsdan is de rechter bevoegd die door de wet bevoegd wordt verklaard.  Artikel 10 – Verjaring 10.1 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van één jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan, behoudens in die gevallen waarin de wet dwingend een langere termijn bepaalt, in welk geval de kortst mogelijke wettelijke termijn geldt.  Artikel 11 – Wijziging van de voorwaarden 11.1 Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2016. De tot die datum geldende algemene voorwaarden komen hierbij te vervallen.